نگاهی بر عوامل اساسی و ایجاد کننده لکنت

 بروز لکنت در بسیاری از افراد پایه و اساس ژنتیکی دارد. با این حال مطالعات دوقلوها و تصدیقی برای بروز لکنت تعامل بین ژن ها و عوامل محیطی را تایید می کند.  مطالعات اخیر برخی از ژن های مرتبط با ادامه مطلب