چند نکته در ارتباط با کودکان

۱٫ گفتارکودکانه کلمات اشتباه گفتاری کودک را تکرار نکنید. این موضوع نباید با کاربرد گفتار مادرانه اشتباه گرفته شود زیرا گفتارمادرانه به رشد و تکامل زبان در کودک کمک می کند. ۲٫ گفتار تلگرافی گفتار تلگرافی خالی از کلمات گرامری ادامه مطلب